Danko Fundurulja, dipl.ing.građ.

Mjesto i adresa stanovanja: Zagreb, Voćarska 68.

Naziv i adresa tvrtke/institucije u kojoj je zaposlen: IPZ Uniprojekt, Zagreb

Telefon/mob.telefon: 098 313387

E-mail: funda@ipz-uniprojekt.hr

Zvanje: diplomirani inženjer građevinarstva

ŠKOLOVANJE

1983. godine diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu

UKUPNO RADNO ISKUSTVO

1985. – 1992. IPZ Uniprojekt, Zagreb - projektant

1992. – 2005. IPZ Uniprojekt MCF, Zagreb – konzultant, projektant

2005. – danas IPZ Uniprojekt TERRA, Zagreb – direktor, voditelj projekata, konzultant, direktor

UŽE PODRUČJE RADA /SPECIJALIZIRANOSTI

Projektiranje i istražni radovi iz područja obrade komunalnog i opasnog otpada, studije izbora lokacija i studije utjecaja na okoliš, izrada idejnih i glavnih projekata, procjena troškova izgradnje, projekti sanacije odlagališta, istražni radovi, sastav otpada, reciklaža (oporaba) otpada kao i projekti kompostiranja otpada, izrada elaborata i ishođenje Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti studija i vodopravnih dozvola s Pravilnikom o otpadu i održavanju sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i Pravilnika o djelovanju u slučaju izvanrednog zagađenja i Planom gospodarenja otpadom te Planova intervencija u zaštiti okoliša. Savjetovanje investitora i nadzora te revizije projekata i studija.

Projektiranje odlagališta otpada s posebnim iskustvom na izradi glavnih i izvedbenih projekata, Centara za gospodarenje otpadom i istražnim radovima iz područja obrade komunalnog otpada, obrada građevinskog i opasnog otpada, studije izbora lokacija i studije utjecaja na okoliš, izrada idejnih i glavnih projekata odlagališta neopasnog otpada

POPIS REFERENTNIH RADOVA I AKTIVNOSTI

 • Studija o utjecaju na okoliš Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, 2009.
 • Dokumentacija o Objedinjenim uvjetima zaštite okoliša prema odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07) i Uredbi o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08) za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, 2010.
 • Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, 2009.
 • Arhitektonsko-građevinsko idejno rješenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom SZ Hrvatske Piškornica, 2009.
 • Idejni projekt Regionalnog odlagališta otpada SZ Hrvatske Piškornica, 2007.
 • Idejni projekt – pilot projekt mehaničke obrade otpada na Regionalnom centru SZ Hrvatske Piškornica, 2007.
 • Idejni projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina Gora, 2007.
 • Projektno tehničke i natječajne dokumentacije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina, 2009.
 • Tender dokumentacija za građenje druge i treće faze Centralne zone za gospodarenje otpadom "Marišćina" Primorsko-goranske županije, 2007.
 • Projektna dokumentacija projekta Županijskog centar za gospodarenje otpadom Lećevica za pretovarne stanice i natječajnu dokumentaciju, 2010.
 • Idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom na području makrolokacije Lučino Razdolje, 2010.
 • -Elaborat o količini i sastavu komunalnog otpada i Elaborat izbora mikrolokacija pretovarnih stanica i analiza transporta od pretovarnih stanica do centra za Dubrovačko-neretvansku županiju
 • Izvedbeni projekt tijela odlagališta - II faza, Ilovac
 • Idejni projekt 4. faze, 1. dio za izdavanje lokacijske dozvole odlagalaišta otpada "Košambra"' u Poreču
 • Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Općina Đulovac 2008.-2015. godina
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za Srednje Bosanski kanton, Regija 1
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za projektnu regiju Srednje Bosanski kanton, Regija 2
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za projektnu regiju Tuzlanski kanton
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Gacko
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Foča
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Tuzlanski kanton
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Gacko
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Foča
 • Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada NEAPOLIS d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2016. Godine
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Vedro" na području grada Kaštela
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Duboka draga" na području grada Kaštela
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju "Visočani" na području općine Dubrovačko primorje
 • Izmjene i dopune Idejnog projekta sanacije odlagališta otpada ''Tuk'' u Orahovici
 • Idejno rješenje proširenja lokacije Podum za sadržaje iz područja gospodarenja otpadom za potrebe Grada Otočca
 • Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Sutilije" na području općine Seget
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski Brig" - Biograd na Moru
 • Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Petrovačka dola" - Vukovar
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole reciklažnog dvorište i pretovarne stanice sa sortirnicom na lokaciji grada Biograd na Moru
 • Studija o utjecaju na okoliš za prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada u tvorinicama Sv. Juraj i Sv. Kajo tvrtke CEMEX Hrvatska d.d.
 • Glavni projekt odlagališta otpada ''Šljukine njive''
 • Izvedbeni projekt ŽCGO Bikarac
 • Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintovo" - općina Gola
 • Izmjene i dopune glavnog projekta sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Peski
 • Studija lokacija za gospodarenje otpadom za potrebe grada Petrinje s idejniš rješenjima
 • Idejno rješenje sortirnice otpada za grad Beli Manastir
 • Izvedbeni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Lepirovac
 • Idejni projekt pristupne, protupožarne ceste na odlagalištu neopasnog otpada "Grabovica" - Dubrovnik
 • Glavni projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada "Sozanj"
 • Analiza mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području grada Umaga

OSTALE AKTIVNOSTI U STRUCI

Članstvo:

 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 • Hrvatska udruga stručnjaka u zaštiti prirode i okoliša
 • ISO 9001:2000 izrada tehničke dokumentacije, nadzor i istražni radovi iz područja zaštite okoliša
 • ISO 14001:2004, izrada tehničke dokumentacije, nadzor i istražni radovi iz područja zaštite okoliša
Auditor za razvojne programe ISO 9001:2000 quality system auditing
Dobro poznavanje zakona, Europske unije, državnih institucja i agencija Iskustvo u radu i vođenju ljudskih resursa kao i trening za REC

ZNANJE STRANIH JEZIKA

Engleski, njemački

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr