Tehnički propis za asfaltne slojeve - projektni zadatak

TEHNIČKI PROPIS ZA ASFALTNE SLOJEVE

KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

 

-Projektni zadatak/sadržaj-

 

I.          OPĆE ODREDBE

U okviru ovog poglavlja:

 • definirati svrhu, sadržaj i okvire primjene ovog Tehničkog propisa;
 • definirati pojmove vezane uz asfaltnu kolničku konstrukciju te asfaltne slojeve kao njezine sastavne dijelove, odrediti područje primjene te navesti tehnička svojstva kojima se osigurava predviđeno ponašanje tijekom uporabnog vijeka odnosno kojima se ispunjavaju bitni zahtjevi za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u korištenju);
 • dati osnove oznaka/nomenklature tipova građevnih proizvoda koji se koriste pri izradi asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije (sastavni materijali i mješavine, odnosno grupe proizvoda u skladu s važećim EN).

 

II.         TEHNIČKA SVOJSTVA ASFALTNIH SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

U okviru ovog poglavlja:

 • definiranti tehnička svojstava relevantna za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu (mehanička otpornost i stabilnost, sigurnost u korištenju) obzirom na grupu prometnog opterećenja, način odvijanja prometa, razred prometnice, klimatsko-hidrološke okolnosti kao i položaj/funkciju asfaltnog sloja u kolničkoj konstrukciji;
 • definirati razine zahtjevanih tehničkih svojstava asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije koje trebaju biti zadržane s obzirom na projektirani uporabni vijek te radnje u okviru održavanja odnosno rekonstrukcije.

 

III.        GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ASFALTNE SLOJEVE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

U okviru ovog poglavlja:

 • definirati pojam građevnog proizvoda s obzirom na namjenu te način i mjesto proizvodnje;
 • propisati zahtjeve potvrđivanja sukladnosti s obzirom na namjenu, način i mjesto proizvodnje;
 • u odgovarajućim Prilozima ovog Propisa specificirati sva tehnička svojstva pojedinih građevnih proizvoda, navesti načine dokazivanja njihove uporabljivosti, potvrđivanja sukladnosti te druge zahtjeve koje moraju zadovoljavati.

 

Prilozi uz Poglavlje Građevni proizvodi

PRILOG A – Asfaltne mješavine

U ovom prilogu definirati:

 • označavanje svih tipova vrućih asfaltnih mješavina, površinskih obrada te mješavina za tankoslojne asfaltne presvlake proizvedene hladnim postupkom kao građevnih proizvoda u skladu s hrvatskim normama iz slijeda HRN EN 13108, HRN EN 12271 i HRN EN 12273;
 • načine i norme za postupak provedbe potvrđivanja sukladnosti.
 • odgovarajuće vrste i tipove asfaltnih mješavina i odgovarajuće kategorije tehničkih svojstava asfaltnih mješavina sukladno zahtjevima normi serije HRN EN 13108-1 do HRN EN 13108-7, ovisno o namjeni;
 • tehnička svojstava površinske obrade i tankoslojnih asfaltnih presvlaka proizvedenih hladnim postupkom sukladno zahtjevima norme HRN EN 12271 i norme HRN EN 12273;
 • način odabira uvjeta priprave uzoraka i uvjeta ispitivanja tehničkih svojstava asfaltnih mješavina za potrebe početnog ispitivanja tipa prema normi HRN EN 13108-20;
 • način ocjene ujednačenosti proizvodnje asfaltnih mješavina kao i razine učestalosti ispitivanja tehničkih svojstava u sklopu provedbe tvorničke kontrole proizvodnje asfaltnih mješavina sukladno normi HRN EN 13108-21;

 

PRILOG B – Bitumen, bitumenske emulzije  i bitumenske mase

U ovom prilogu definirati:

 • područje primjene, označavanje i odabir odgovarajućih tipova i kategorija tehničkih svojstava bitumena i bitumenskih emulzija (kationskih) u skladu s hrvatskim normama iz slijeda HRN EN 12591, HRN EN 13924, HRN EN 14023, HRN EN 15322, HRN EN 13108-4 (Dodatak B), HRN EN 13808;
  • područje primjene, označavanje/nomenklaturu te kategorije tehničkih svojstava vrućih, hladnih i predgotovljenih brtvenih masa, sukladno zahtjevima norme HRN EN 14188-1, HRN EN 14188-2, HRN EN 14188-3 i HRN EN 14188-4;
  • načine i norme za postupak provedbe potvrđivanja sukladnosti.

 

PRILOG C – Agregat (prirodni, industrijski  i reciklirani)

U ovom prilogu precizno definirati/propisati:

 • područje primjene, označavanje i odabrane kategorije tehničkih svojstava agregata koji se koriste u proizvodnji vrućih asfaltnih (bitumenskih) mješavina, površinskih obrada te tankoslojnih asfaltnih mješavina proizvedenih hladnim postupkom u skladu s hrvatskim normama HRN EN 13043 i HRN EN 13055, ovisno o namjeni asfaltne mješavine;
 • tehnička svojstava reciklažnog asfaltnog granulata prema normi HRN EN 13108-8;
 • načine i norme za postupak provedbe potvrđivanja sukladnosti.

 

PRILOG D – Dodaci (bitumenu i agregatu i asfaltnoj mješavini)

U ovom prilogu precizno definirati/propisati:

 • način uvođenja i tretiranja dodataka (agregatu i bitumenu) u proizvodnji asfaltnih (bitumenskih) mješavina i ostalih vrsta dodataka koji nisu obuhvaćeni normama;
  • tehnička svojstva dodataka.

 

IV.       PROJEKTIRANJE ASFALTNIH SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

U okviru ovog poglavlja:

 • propisati uporabni vijek asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije u kojem moraju biti ispunjeni bitni zahtjevi za građevinu te drugi bitni zahtjevi propisani posebnim propisima;
 • definirati osnovne pristupe projektiranju asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije i dokazivanju njihove mehaničke otpornosti i stabilnosti;
 • definirati sadržaj projekta asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.

 

PRILOG E – Projektiranje asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije

U ovom prilogu:

 • specificirati bitne tehničke, tehnološke, prometne i sigurnosne zahtjeve koji se moraju uzeti u obzir prilikom izrade projekta asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije;
 • definirati vrstu i tipove asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije s obzirom na namjenu (topološki, klimatski i prometni uvjeti korištenja);
 • definirati raspone debljina asfaltnih slojeva s obzirom na tip asfaltne mješavine i položaj/funkciju sloja u asfaltnom dijelu kolničke konstrukcije;
 • definirati relevantna tehnička svojstva i kvalitetu asfaltnih slojeva ovisno o vrsti mješavine,položaju/funkciji sloja u asfaltnom dijelu kolničke konstrukcije, topološkim, klimatskim i prometnim uvjetima;
 • definirati eventualne posebne uvjete kvalitete i postupke za dokazivanje uporabljivosti za asfaltne slojeve u kolničkoj konstrukciji posebne namjene ili uvjeta eksploatacije;
 • dati tehničku podlogu za dimenzioniranje asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije, uvjete izvedbe i održavanja tijekom eksploatacije.

 

V.        IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ASFALTNIH SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

U okviru ovog poglavlja propisati:

 • tehnička svojstva i druge zahtjeve propisane projektom za asfaltne slojeve koji se moraju poštovati tijekom izvođenja radova;
 • razine odgovornosti sudionika u građenju tijekom izvođenja radova;
 • način provedbe mjera kontrole svih radnji i proizvoda za asfaltne slojeve na gradilištu tijekom izvođenja;
 • način upravljanja dokumentacijom na gradilištu;
 • način dokazivanja uporabljivosti izvedenih asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije, te postupke u slučaju kada izvedeni asfaltni slojevi kolničke konstrukcije nemaju projektom predviđena tehnička svojstva;
 • sustav osiguranja kvalitete radova za asfaltne slojeve kolničke konstrukcije.

 

PRILOG F- Izvođenje i uporabljivost asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije

Ovim prilogom:

 • precizno odrediti tehničko-tehnološke, sigurnosne i meteorološke zahtjeve koji moraju biti poštovani tijekom izvođenja radova na ugradnji građevnih proizvoda u asfaltne slojeve kolničke konstrukcije.

U okviru ovog dijela potrebno je definirati uvjete obrade podloge za izvedbu asfaltnih slojeva kao i osnovna načela proizvodnje, transporta, ugradnje, te izvedbe radnih spojeva pri izvedbi asfaltnih slojeva. Pored toga potrebno je definirati uvjete puštanja u promet izvedenih asfaltnih slojeva.

 • propisati nadzorne radnje, odgovornosti za provedbu te njihovu učestalost za svaki pojedini asfaltni sloj kolničke konstrukcije tijekom izvođenja na gradilištu;
 • navesti potrebne kontrolne postupke i ispitivanja koji prethode izvedbi te kontrolne postupke koji se obavljaju tijekom i nakon izvedbe asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije u svrhu dokazivanja njihove uporabljivosti;
 • definirati program i frekvenciju kontrolnih ispitivanja u funkciji tipa asfaltne mješavine, prometnog opterećenja i uvjeta eksploatacije;
 • definirati postupak dokazivanja uporabljivosti asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije na probnoj dionici programom ispitivanja i metodama ispitivanja;
 • definirati postupak za ocjenu sukladnosti izvedenog stanja asfaltnih slojeva u odnosu na projekt;
 • definirati postupak preuzimanja asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije;
 • definirati jamstva i garantne rokove.

 

VI.       ODRŽAVANJE ASFALTNIH SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE

U okviru ovog poglavlja:

 • propisati bitne zahtjeve za asfaltne slojeve kolničke konstrukcije tijekom njenog uporabnog vijeka;
 • definirati zadaće upravitelja cestovnom infrastrukturom u pogledu gospodarenja tom imovinom (periodičnog utvrđivanja stanja cestovne infrastrukture kojom upravlja i gospodari i analize prikupljenih podataka radi utvrđivanja optimalne strategije održavanja cestovne infrastrukture i učinkovitosti održavanja u proteklom razdoblju);
 • propisati načine postupanja upravitelja cestovnom infrastrukturom u realnim uvjetima ograničenog proračuna za održavanje cestovne infrastrukture.

 

PRILOG G – Održavanje asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije

U ovom prilogu:

 • definirati osnovne pristupe za praćenje stanja uporabljivosti asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije;
 • definirati osnovne postupke održavanja u ovisnosti o stanju asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije;
 • definirati sustav osiguranja kvalitete za radove na održavanju asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije.

 

VII.      PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

U okviru ovog poglavlja potrebno je:

 • provesti referenciranje na priloge propisa, produktne norme, norme za ispitivanje, druge važeće tehničke uvjete i propise i dr.

 

 

 

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr