Niskotemperaturne asfaltne mješavine s dodatkom recikliranog asfalta (RAP): Dobitna kombinacija

21.04.2014

Korištenje nisko-temperaturne tehnologije (WMA) u proizvodnji asfaltnih mješavina u kojima se koristi reciklirani asfalt (RAP) je dobitna kombinacija u svakom pogledu. Koristi su evidentne: smanjeni troškovi za materijal i manja potrošnja goriva. Plus bolja mogućnost rada s nisko-temperaturnom mješavinom olakšana većim sadržajem recikliranog asfalta, što rezultira još većim uštedama. S prednostima glede održivosti, kao što je manja potrošnja novih prirodnih resursa i smanjena emisija stakleničkih plinova, kombinacija WMA/RAP dobiva visoke ocijene u pogledu upravljanja okolišem.

Osim ekonomskih prednosti i prednosti za okoliš, WMA i RAP zajedno stvaraju sinergijsku mješavinu. "Oni idu zajedno, kao makaroni i sir," naglašava dr. Randy West, direktor Nacionalnog centra za asfaltnu tehnologiju (NCAT). „Trebali bismo ih koristiti zajedno kad god možemo“.

Kombinacija WMA i RAP-a nudi potencijalna poboljšanja u ponašanju asfaltnih kolnika u usporedbi s korištenjem samo jedne ili druge mješavine. AASHTO M320 preporučuje korištenje mekših bitumena za umjerene i visoke dodatke (više od 25%) recikliranog asfalta. Primjena nisko-temperaturne tehnologije je odlično rješenje jer niže temperature rezultiraju manjim starenjem bitumena tijekom proizvodnje asfalta i time i mekšim bitumenom. Asfaltna mješavina s dodatkom recikliranog asfalta proizvedena po nisko-temperaturnoj tehnologiji trebala bi imati dovoljnu krutost da bude otporna na pojavu kolotraga kao i zadovoljavajuća visko-elastična svojstva da ne bude podložna pucanju.

Rad asfaltnih postrojenja se također poboljšava kada se WMA i RAP koriste zajedno. Mogući su problemi u slučaju nedovoljnog sušenja agregata tijekom proizvodnje po nisko-temperaturnoj tehnologiji. Međutim, ovi problemi se mogu smanjiti korištenjem recikliranog asfalta, jer se agregat pojačano zagrijava da kompenzira dodavanje RAP-a pri ambijentalnoj temperaturi. Proizvodnja asfalta s dodatkom recikliranog asfalta po nisko-temperaturnoj tehnologiji eliminira i plavu emisiju dima.


WMA/RAP ponašanje na testnoj stazi

 Kao dio testa obavljenog 2009. godine na NCAT testnoj stazi ugrađena su dva asfaltna kolnika s 50%-tnim učešćem recikliranog asfalta, jedan s asfaltom proizvedenom po nisko-temperaturnoj tehnologiji korištenjem postupka upjenjavanja injektiranjem vode a drugi po klasičnom vrućem postupku. Svaka 180 mm debela asfaltna konstrukcija je uključivala 50% usitnjenog recikliranog asfalta u cijelom presjeku. Korišten je PG 67-22 bitumen. Nakon aplikacije 10 milijuna ekvivalentnih osovinskih opterećenja, dionica s visokim učešćem RAP-a proizvedena po nisko-temperaturnoj tehnologiji pokazala se jednako dobrom kao kontrolna dionica s kolnikom od klasičnog asfalta bez dodatka recikliranog asfalta proizvedenog po vrućem postupku. Pukotine se nisu nigdje pojavile a utvrđena je i odlična otpornost na pojavu kolotraga. Kao što je vidljivo iz Tablice 1 na dionici s visokim udjelom recikliranog asfalta proizvedenog po nisko-temperaturnoj tehnologiji registrirani su manji kolotrazi nego na kontrolnoj dionici. Isto tako, iz Tablice 1 je vidljivo da je promjena teksture na dionici s RAP-om na kojoj je asfalt proizveden po nisko-temperaturnoj tehnologiji i na kontrolnoj dionici vrlo mala, indicirajući veliku trajnost.

 Tablica 1. Finalna dubina kolotraga i promjena dubine teksture

Testna dionica

Opis dionice

Finalna dubina kolotraga

Promjena prosječne dubine teksture1

S9

Kontrolna

7,1 mm

0,227 mm

N11

50% RAP WMA

3,7 mm

0,189 mm

N10

50% RAP HMA

1,8 mm

0,178 mm

1Promjena teksture je normalizirana na prosječnu dubinu teksture pri 500.000 ESO

Dvije WMA dionice, jedna proizvedena korištenjem postupkom upjenjavanja injektiranjem vode i jedna s kemijskim aditivima, također su ispitane tijekom navedenog eksperimenta na NCAT testnoj stazi. I dok je ponašanje obzirom na pojavu kolotraga na obje WMA dionice bilo zadovoljavajuće, ponašanje obzirom na pojavu kolotraga na dionici s 50% RAP-a korištenjem WMA tehnologije je bilo značajno bolje.

Mjerenje defleksija je potvrdilo da su asfalti na dionicama s 50% RAP-a (i WMA i HMA) krući nego asfalti na kontrolnoj dionici. Kao rezultat te povećane krutosti, izmjerene razine naprezanja su bile niže na dionicama s visokim postotkom RAP-a nego na kontrolnoj dionici, naročito na dionicama proizvedenim po nisko-temperaturnoj tehnologiji. Laboratorijsko ispitivanje zamora je također ukazalo da su granice trajnosti za RAP-WMA dionicu značajno više u odnosu na kontrolnu dionicu.

Kao što je pokazao NCAT test, WMA i RAP zajedno stvaraju sinergijsku asfaltnu mješavinu koja daje poboljšanja u ponašanju kolnika i radu asfaltnog postrojenja, kao i značajne uštede u troškovima i koristima po okoliš. WMA/RAP asfaltne mješavine su jednostavno dobitna kombinacija.

Kontakt

Hrvatsko asfaltersko društvo
Adresa: 10000 Zagreb, Mihovljanska 6
Tel. 385 (1) 604 0265
Fax. 385 (1) 604 0266
E-mail: info@h-a-d.hr